Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi
SERTİFİKALAR
LİNKLER
S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular:

 

1. ÜYELİĞİ ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURULUŞLAR KİMLERDİR?  
5174 Sayılı Yasa'nın 32'nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.Borsaya kayıt     zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.

 

2. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Web sitemizde sol tarafta bulunan ATB BİLGİ PANELİ/ÜYE HİZMETLERİ/Üye Kayıt İşlemleri bölümünde detaylı bilgi ve belgeler verilmiştir.  http://ankaratb.tobb.org.tr/solmenu_goster.php?Id=5

 

3. ALIM VEYA SATIMINDA ATB’YE TESCİLİ ZORUNLU MADDELER NELERDİR?
Web sitemizde üst menüde bulunan ATB HAKKINDA/Kotasyon Listesi bölümünde detaylı ATB KOTASYON LİSTESİ verilmiştir.Kotasyon Listesinde bulunan tüm kalemlerin tescili zorunludur. http://ankaratb.tobb.org.tr/ustmenu_goster.php?Id=4


4. FİYAT BÜLTENLERİNİZİ NASIL GÖREBİLİRİZ?
Web sitemizde sol tarafta bulunan ATB BİLGİ PANELİ/FİYAT BÜLTENLERİ bölümünde fiyat ve e-bültenler verilmiştir. 


5. İHRACATINDA TESCİLİ İSTENEN MADDELER NELERDİR?
164 Seri nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile zirai ürün kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla, zirai(işlenmiş olsa dahi)  alım ve satımıyla ilgili vergi kesintisi yapılması ve vergi dairesine yatırılması konusunda alım ve satıma aracılık eden kuruluşlar ile ticaret borsaları, bu       ürünlerin alım, satım ve ihracında tahsili gereken vergiden müteselsil sorumlu tutulmuşlar,ticaret borsalarına kote edilmesi zorunlu ürünler ise 185 Seri nolu gelir Vergisi Genel Tebliği eki ile belirtilmiştir. Ve bu listede yer alan ürünlerin ihracat gümrük işlemlerinde borsa       tescil beyannamesinin ibrazı zorunlu kılınmıştır.


6. ATB TARAFINDAN BELİRLENMİŞ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI NELERDİR?
Web sitemizde üst menüde bulunan ATB HAKKINDA/Teamül Kararları bölümünde oranlar verilmiştir.http://ankaratb.tobb.org.tr/ustmenu_goster.php?Id=5

7. KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT TARİHLERİ NELERDİR?
Her yıl Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatırılır. Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır.
 

8. ATB’NİN BANKA HESAP NUMARASI VE VERGİ BİLGİLERİ NELERDİR?
Yapı Kredi Bankası, Erciyes Sanayi Sitesi Şubesi, Hesap No: 67315435

Vakıfbank Anafartalar Şubesi, Hesap No: 007293368587

Halkbank Gimat Şubesi, Hesap No: 10260680 

Ostim Vergi Dairesi, Vergi No: 0690046692
9. YILLIK AİDAT GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. maddesinin Birinci fıkrası "navlun hasılattan alınacak Oda payları Süresinde ödenmeyen kayit ücretleri, YILLIK aidat, borsa Tescil ücreti ve birlik aidatına 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun uyarınca gecikme zammı tahakkuk ettirilir Günlük" hükmünü içermektedir.6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 19.10.2010 tarihli resmi Gazete'de yayımlanan 2010/965 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yayımı tarihinde girmiş ve her ay için ayrı ayrı uygulamak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.


10. TESCİL VE ÜYELİK İŞLEMLERİ İPTALİ HANGİ ŞEKİLLERDE OLMAKTADIR?
Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir. Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde tescil, Yönetim Kurulu           kararıyla iptal edilir.
 

11. YERLİ MALI BELGESİ NASIL ALINIR, AVANTAJLARI NELERDİR?
22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununun 63. Maddesi ile kamu ihalelerinde¸ yerli malı üreten firmalara %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan bir belgedir.Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı iş çilik ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler Yerli Malı olarak kabul edilir. Kamu İhale Kurulunun 18.12.2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/DK-8 Sayılı Kararına göre¸ “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılması¸ yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine¸ mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine¸ %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak¸ yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü karara bağlanmıştır. Söz konusu Karar ile¸ bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için ilgili Oda/Borsa tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi şartı getirilmiştir.


Yayın Tarihi : 22.07.2014 / Okunma Sayısı : 32,753
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr